Terma & Syarat

Terma-terma Perkhidmatan

TemanHidupku. Com ("Laman Web") dikendalikan oleh TemanHidupku DotCom. Anda perlu mendaftar untuk menjadi pengguna Laman Web ("Pengguna"). Syarat-syarat Perkhidmatan yang diberikan di bawah adalah mengikat semua Pengguna Laman Web. TemanHidupku DotCom boleh menyemak semula Terma Perkhidmatan untuk laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa Terma Perkhidmatan. TemanHidupku DotCom berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menafikan akses lanjut atau berterusan kepada laman web ini kepada mana-mana pengguna yang ia menentukan telah melanggar mana-mana aspek Terma Perkhidmatan. TemanHidupku DotCom berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mencari dan mendapatkan apa-apa ganti rugi lain yang ada kepadanya menurut mana-mana undang-undang dan peraturan-peraturan atau ekuiti akibat daripada pelanggaran Terma Perkhidmatan ini atau mana-mana perbuatan yang dilakukan oleh anda yang menimbulkan tuntutan oleh TemanHidupku DotCom.

Kelayakan

Laman web ini bertujuan untuk Pengguna yang berumur antara 18 dan 88. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai hak, kuasa, dan kapasiti undang-undang untuk menggunakan laman web ini. Jika pada bila-bila masa TemanHidupku DotCom (mengikut budi bicara mutlaknya) mempunyai apa-apa sebab untuk mempercayai bahawa anda tidak layak untuk menjadi Pengguna atau bahawa anda telah membuat sebarang gambaran yang salah, ia berhak untuk menafikan akses kepada laman web ini.

Keselamatan Peribadi

Kami mengumpul banyak maklumat peribadi dari Pengguna. Walau bagaimanapun, semua maklumat tersebut adalah selamat bersama kami. Kami tidak akan mendedahkan apa-apa kepada sesiapa pun, tanpa kebenaran anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila baca Dasar Privasi kami. Begitu juga, kami mengingatkan anda untuk berwaspada dalam bertukar maklumat peribadi dan maklumat perhubungan dengan Pengguna lain. Sekiranya mana-mana pengguna Laman Web ini mengganggu anda atau menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang menyalahi undang-undang, kami menggalakkan anda untuk terlebih dahulu memberitahu pihak penguatkuasaan undang-undang tempatan dan kemudian memaklumkan kepada kami dengan menggunakan email di laman Tentang Kami supaya kami boleh mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menghalang pengguna yang diadukan. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk menggunakan mana-mana maklumat peribadi yang diberikan kepada anda oleh Pengguna lain melalui Laman Web ini dengan cara yang sah dan bertanggungjawab. Anda juga bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan maklumat peribadi tentang pengguna lain yang diperolehi dari laman web ini untuk apa-apa sebab, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu Pengguna yang telah memberikan maklumat itu kepada anda.

Akses dan Hak Milik

TemanHidupku DotCom memiliki dan mengekalkan semua hak milik dalam Laman Web dan perkhidmatan ia sediakan. Laman web ini mengandungi bahan hak cipta, cap dagang, dan lain-lain maklumat proprietari tersebut. Pengguna bebas untuk akses hanya maklumat yang diberikan kepada mereka oleh laman web, menurut status keahlian mereka. Laman-laman dan kandungan dalam laman web ini tidak boleh disalin, diedarkan, diubahsuai, diterbitkan, atau disiarkan dalam apa-apa cara lain, termasuk penggunaan untuk kerja-kerja kreatif atau untuk menjual atau mempromosikan produk lain. Apa-apa perbuatan atau percubaan perbuatan di pihak anda yang melanggari Terma Perkhidmatan ini, maka keahlian anda akan ditamatkan oleh TemanHidupku DotCom serta-merta tanpa memulangkan apa-apa jua yuran perkhidmatan yang telah anda bayarkan kepada pihak kami.

Pautan

TemanHidupku.Com mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. TemanHidupku DotCom tidak bertanggungjawab untuk ketepatan, kebolehpercayaan atau kualiti apa-apa maklumat atau perkhidmatan yang disediakan atau produk yang dijual di laman-laman tersebut. Pautan ini dipaparkan di sini semata-mata untuk kemudahan anda. TemanHidupku DotCom tidak menyokong mana-mana laman yang tidak dimiliki olehnya.

Notis Penafian

 1. Produk-produk dan perkhidmatan yang disebutkan atau dipromosikan di laman web ini, termasuk maklumat yang dilindungi kata laluan, boleh diubah oleh TemanHidupku DotCom pada bila-bila masa tanpa notis.
 2. Maklumat lanjut mengenai produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga yang disebut di Laman Web untuk tujuan maklumat sahaja. Kehadiran mana-mana maklumat di laman web ini tidak bermakna bahawa TemanHidupku DotCom menyokong atau mengesyorkan produk atau perkhidmatan tersebut.
 3. TemanHidupku DotCom tidak boleh dipertanggungjawabkan bagi apa-apa kandungan yang tidak betul atau tidak tepat dipaparkan di laman web ini.
 4. TemanHidupku DotCom tidak boleh dipertanggungjawabkan bagi apa-apa kesilapan, peninggalan, gangguan, pemotongan, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan atau akses yang tidak dibenarkan, atau perubahan, mana-mana komunikasi.
 5. TemanHidupku DotCom tidak bertanggungjawab bagi sebarang masalah atau kepincangan teknikal mana-mana perisian komputer, sistem, pelayan atau peralatan; gangguan dalam mana-mana rangkaian atau talian telefon, kesesakan lalu lintas di Internet atau di mana-mana laman web, atau gabungan semua.
 6. Dalam apa jua keadaan sekalipun TemanHidupku DotCom tidak boleh dipertanggungjawabkan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan akibat daripada penggunaan oleh sesiapa pun di Laman Web atau perkhidmatan yang disediakan olehnya.
 7. Laman Web dan perkhidmatan yang diberikan adalah "seperti seadanya" dan TemanHidupku DotCom nyata menolak sebarang waranti kelayakan untuk tujuan tertentu atau bukan pelanggaran.
 8. TemanHidupku DotCom tidak boleh menjamin dan tidak menjanjikan sebarang keputusan khusus daripada penggunaan Laman Web dan / atau perkhidmatan yang disediakan olehnya.
 9. TemanHidupku DotCom tidak menanggung sebarang tanggungjawab atau liabiliti bagi mana-mana kandungan yang tidak dibenarkan dipaparkan di laman web ini oleh mana-mana Pengguna. Semua liabiliti, sama ada sivil atau jenayah, yang timbul daripada apa-apa kandungan seperti yang dipaparkan di laman web ini oleh mana-mana Pengguna tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas TemanHidupku DotCom. TemanHidupku DotCom berhak untuk menuntut ganti rugi daripada Pengguna, sekiramya tindakan Pengguna tersebut yang melanggari Terma Perkhidmatan ini menyebabkan sebarang kerugian ke atasnya.
 10. TemanHidupku DotCom menafikan sebarang tanggungjawab atau liabiliti bagi apa-apa urus niaga atau interaksi antara Pengguna itu.
 11. TemanHidupku DotCom tidak mengamalkan konsep 'refund' atas apa jua alasan dikemukakan oleh Pengguna

Undang-undang dan Peraturan-peraturan

Syarat Perkhidmatan ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan dan dikuatkuasakan mengikut undang-undang Malaysia., Tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang. Jika ada apa-apa pertikaian mengenai atau melibatkan Laman Web dan / atau perkhidmatan yang disediakan, anda tanpa syarat bersetuju bahawa semua pertikaian dan / atau perbezaan akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia sahaja .

Profil Unik dan Bone Fide

Dengan menyertai laman web ini, anda bersetuju bahawa anda seorang pengguna untuk bona fide maksud jodoh, sama ada untuk diri sendiri atau orang lain. TemanHidupku DotCom memantau dengan aktif terhadap aktiviti-aktiviti di laman web untuk memastikan integritinya terpelihara.

Penggunaan Komersil Dilarang

Mana-mana usaha perdagangan di laman web ini adalah dilarang sama sekali. Laman web ini adalah untuk kegunaan peribadi anda sahaja. Organisasi, syarikat dan / atau perniagaan tidak boleh menyertai dan menggunakan Laman Web untuk sebarang tujuan. Tiada pengguna akan dibenarkan untuk melakukan perkara berikut untuk tujuan komersil:

 1. mengumpul nama pengguna dan / atau alamat e-mel dengan apa-apa
 2. menghantar e-mel yang tidak diminta atau menggunakan maklumat peribadi mengenal pasti
 3. menghubungkan kepada laman web ini

Semua tindakan itu akan dianggap tidak sah dan / atau tidak sah dan disiasat. Tindakan undang-undang akan diambil, termasuk tanpa had, sivil, jenayah, dan injunksi pembelaan. TemanHidupku DotCom boleh mengambil langkah-langkah munasabah, mengikut budi bicara, termasuk mengehadkan bilangan e-mel yang anda hantar atau menerima dan elektronik mengawal atau menamatkan e-mel anda. TemanHidupku DotCom juga berhak untuk menafikan penggunaan laman web pada bila-bila masa untuk apa-apa sebab, mengikut budi bicaranya.

Tatacara Kelola

Anda bertanggungjawab untuk interaksi anda dengan Pengguna lain, anda perlu menjalankan diri dengan sopan dan hormat. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan dalam apa jua keadaan mengganggu atau membuat kerosakan terhadap mana-mana pengguna lain melalui Laman Web. TemanHidupku DotCom berhak untuk menentukan, mengikut budi bicara mutlaknya, apa yang menjadi gangguan atau kerosakan, dan di mana yang telah berlaku. Ia mungkin juga mengikut budi bicara mutlaknya, sebahagian atau sepenuhnya menafikan perkhidmatan kepada mana-mana pengguna yang mengganggu orang lain. Walau bagaimanapun, TemanHidupku DotCom berhak untuk mendedahkan apa-apa tindakan kepada ahli-ahli yang lain, termasuk pengadu. JIKA ANDA PENGGUNA WEB INI, ITU BERMAKNA ANDA MENERIMA TERMA PERKHIDMATAN LAMAN WEB INI.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Terma dan Syarat Laman Web, sila hubungi kami di berikut:

Pengarah Urusan
TemanHidupku DotCom
Level 7, The Gardens South Tower,
Mid Valley City,
Lingkaran Syed Putra,
59200 Kuala Lumpur
pengarah.urusan@temanhidupku.com

.